Organizers

 

Workshop Organizers:
 
 

Zhi-Quan Luo 
Hong-Wei Liu
Jian-Dong Li
Ming  Jiang
Yu-Guang  Shi                       
Yu-Hong  Dai
Jian-Guo Huang
Kehu Yang

University of Minnesota, USA
Xidian University, China
Xidian University, China
Peking University, China
Peking University, China
Academy of Mathematics and Systems Science, CAS
Northwestern Polytechnical University
Xidian University, China

 
    
 
Local Organizers:
 

Yuan-Yuan Zuo
Hongxin Tian
Lin-Rang Zhang
Bo  Chen
Qing Xu
 

Xidian University, China
Xidian University, China
Xidian University, China
Xidian University, China
Xidian University, China
 

 
Contact  organizer:  2014MIIS@gmail.com
 
 
Webmaster:
 
Email: miisworkshop@163.com